توضیحات

بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان

بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان

چهارشنبه‌شب، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بخش‌های مختلف بیمارستان ضیایی اردکان بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات آن قرار گرفت.

بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان
بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان ضیایی اردکان

/فارس