توضیحات

خدا رحم کرده که دخالت نمی کند!!

خدا رحم کرده که دخالت نمی کند!!

یکی میگه توی عزل و نصب دخالت ندارم؛ اما یکی دیگه توی دفتر همین آقا و با اشاره همین آقا، بدون هرگونه صلاحیت اخلاقی و اجرایی پست می گیره و جاش از کوه محکم تر!
مردم کیلویی چند؟!
توی یک مرکز علمی برای یکی تدریس می گذارند؛ صدای بقیه در میاد که صلاحیت تدریس ندارد!
بزرگتر جمع میگه: هیس! از آقای خاص نامه دارد!
و این سلسله در هر کوی و برزن ادامه دارد!
ولی خدا را شکر که اون آقا در عزل و نصبها دخالت نمیکنه!
اگر دخالت می کرد، دیگه چه وضعی داشتیم؟!