توضیحات

کوتاه و کاربردی از زیارت عاشورا

کوتاه و کاربردی از زیارت عاشورا

ما معمولا پلیدترین دشمن امام حسین را شمر میدانیم. در حالیکه شمر ملعون فقط کسی بود که سر را از بدن جدا کرد. مهم جریان های پشت صحنه اند. ترتیب لعن اینگونه است: آل زیاد، آل مروان، بنی امیه و نهایتا عمرسعد و شمر!

ترتیب لعن در فرازهای زیارت عاشورا به ما یاد می دهد که باید جریان باطل را بشناسید و صرفا به افراد در میدان دشمن نگاه نکنید.

🔸حالا تازه میفهمم چرا مقام معظم رهبری حتی در بدترین جنایات داعش هم می فرمودند داعش دشمن اصلی نیست، دشمن اصلی آمریکاست!


/حامد کمالی اردکانی