توضیحات

نجابت مردم اردکان و طرح کوثر

نجابت مردم اردکان و طرح کوثر

خداش بیامرزه ننه ما مگفت مردم اردکان نجیب هستند. بساز هستند...
درست میگفت...
آب توی لوله کشی ها رو دیدین توی این چند روز؟؟؟؟

20 لیتری دست گرفتی بری توی صف  این جایگاه های برداشت آب ؟؟؟

رفتین ببینین جایگاه آب نداشته باشه؟؟

برای آغبابام که آب میبردم میگفت مگه ما پول #کوثر ندادیم؟؟؟

چرا باید این بلا ها سرون بیارن؟؟؟

گفتم آغبابا نترس بعضی مسئولین هستن که چون با فلانی رفیقن پست مگیرن و وضع ایرو ها مشه...

یک چیزی در ادامه گفت که خش نیست بگم ...😊

#خلاصه از نجابت مردم اردکان سو استفاده نکنین چوبش رو میخورین ها 
از ما گفتن بود....


اردکان آب ندارد ولی مسئولینی داره که با پول و پست و رانت خیلی ها رو میخرن و خفه مشن توی این اوضاع و از مسببان انتقاد نمکنن