توضیحات

خاطره قضایی از شکایت برعلیه شهردارسابق اردکان

خاطره قضایی از شکایت برعلیه شهردارسابق اردکان

خاطره قضایی
از شهردار سابق شکایت کردیم که جعل سند کرده.
کارشناس خط دادگستری هم تأیید کرد.
دادیار و قاضی حکم دادند سوءنیت در جعل محرز نشد!
خوش به حال اونی که با این جعل سندی که بدون سوءنیت صورت گرفته، نزدیک به دویست میلیون تومان هزینه تمدید پروانه بر اساس روال شهرداری اردکان نپرداخت.
اما وضعیت تصویری:
بنده: 😳 
شهردار سابق: 😝
مالک مربوطه: 😍
و ما البته همچنان در این فکر که اگر سوءنیت نداشته، نیت خیرش چه می توانسته باشد؟!🤔